Worldwide Sales & Service

SAKAR ENGINEERS (Agent of Maharashtra, Goa & Gujarat)

D-903, Raikar Chambers, Shri Shankeshwar arshwanath Marg, Near Jain Mandir, Chembur, Mumbai 400 088 INDIA.
TEL  +91 22 32508857
FAX  +91 22 25293512